Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Micheli en een klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Micheli zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Micheli zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij Micheli hoog in het vaandel. Micheli werkt volgens de richtlijnen van de GGD. Deze vormen de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze richtlijnen zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

Recht

Micheli verklaart aan de klant dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken, na opdrachtverstrekking door de klant. Micheli kan echter nooit garanderen dat het beoogde resultaat exact wordt bereikt, gezien het feit dat elke huid anders is en anders reageert. Restitutie van reeds geleverd werk vindt in geen geval plaats.

Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

Micheli is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde eindresultaat.

Micheli is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructies. De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om deze goed na te leven.

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak per WhatsApp via +31681485934 aan Micheli melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Micheli 100% van de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, zal de afspraak geannuleerd worden en zal Micheli 100% van de kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Micheli moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak.

Betaling

Micheli vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Na een gemiste afspraak volgt een factuur. Er zal een factuur verzonden worden welke uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer het betalingstermijn overschreden wordt volgt een 1ste herinnering, met € 7,50 aan bijkomende administratie kosten. Als de 1ste herinnering nog niet betaald is zal een 2e herinnering volgen, met wederom € 7,50 bijkomende administratie kosten. Mocht de cliënt dan alsnog in gebreke blijven, dan zal Micheli de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de klant.

Personeel in de salon

Micheli heeft het recht om zonder vooroverleg met de klant, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Micheli dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Micheli vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Micheli aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Micheli neemt de persoonlijke gegevens van de klant op op een informed consent. Micheli behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet AVG. Micheli zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door Micheli gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Geheimhouding

Micheli is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Micheli verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Micheli is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Micheli is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Micheli is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het beauty center.

Beschadiging & diefstal

Micheli heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Micheli meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Micheli. Micheli moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Micheli de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. 

Zowel Micheli als de klant hebben de inspanningsverplichting om redelijkerwijs een klacht op te lossen. Micheli heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan en zal een redelijke klacht altijd oplossen door deze na te behandelen. De klant heeft de inspanningsverplichting om Micheli de klacht op te laten lossen en zich niet direct te wenden tot het bijv. plaatsen van een negatieve recensie op Facebook en Google, zonder dat Micheli geïnformeerd is over de klacht en in de gelegenheid is gesteld de klacht redelijkerwijs op te lossen.

Behoorlijk gedrag

 

 

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Micheli het recht de klant de toegang tot het beauty center te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: info@micheli.nl. Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven.